Ana sayfa
 > search far

öne çıkan belgeler ile ilgili » mu teri ili kileri yonetimi muhendisli i olu turmak icin tavsiye


Müþteri Ýliþkileri Analiz Bürosu Reach uzatýr
THINKANALYTICS Kuzey Amerika'daki en büyük bilgi teknolojisi hizmetleri þirketlerinden biri ile bir ortaklýk anlaþmasý imzaladý. Neden CGI THINKANALYTICS 'yazýlýmý müþterilerine bir fark yaratmak için bekliyor?

mu teri ili kileri yonetimi muhendisli i olu turmak icin tavsiye  Müþteri Ýliþkileri Analiz Bürosu Reach uzatýr Müþteri Ýliþkileri Analiz Bürosu Reach uzatýr D. Geller - Temmuz 5, 2013 Read Comments Müþteri Ýliþkileri Analiz Bürosu Reach uzatýr D.         Geller          - Eylul         22, 2000 Etkinlik         Özet         THINKANALYTICS yapay zeka kullanarak bir uzman olarak hayatýna baþladý         iliþkisel veritabanlarý sýkýþtýrmak ve veri madenciliði için. için Onlar yetenekli oldu Devamı…
Sağlık Hizmetleri Sektörü İçin Döküman Yönetimi
Document management (DM) for health care and hospitals manages the storage, display, faxing, and scanning of paper and electronic documents.
Start evaluating software now
Ülke:

 Security code
Already have a TEC account? Sign in here.
 
Don't have a TEC account? Register here.

Ilgili Belgeler » mu teri ili kileri yonetimi muhendisli i olu turmak icin tavsiye


CRM ROI: Ýþ Durum oluþturma
CRM-yazýlým yatýrýmlarýný deðerlendirmek için ararken Þirketler ciddi bir kýstas iþ uygulamak gerekir. Bu, bir maliyet-fayda analizi oluþturmak maddi ve manevi faydalar belirlenmesi ve CRM uygulamasý ile ilgili riskleri içerir.

mu teri ili kileri yonetimi muhendisli i olu turmak icin tavsiye  ROI: Ýþ Durum oluþturma müþteri iliþkileri yönetimi> müþteri iliþkileri yönetimi faydalarý , müþteri iliþkileri yönetimi en iyi uygulamalarý , müþteri iliþkileri yönetim þirketleri , müþteri iliþkileri yönetimi crm , müþteri iliþkileri yönetimi crm yazýlýmý , müþteri iliþkileri yönetimi CRM sistemi , müþteri iliþkileri yönetimi taným , müþteri iliþkileri yönetimi uygulama müþteri iliþkileri yönetimi hesaplama getirisi roi hesaplama , hesaplama dönüþ Devamı…
Dell Duyurdu Ýnternet-Etkin Müþteri Destek Stratejisi
Dell Bilgisayar Internet tabanlý, otomatik müþteri destek saðlamak için planlarýný açýkladý.

mu teri ili kileri yonetimi muhendisli i olu turmak icin tavsiye  Dell Duyurdu Ýnternet-Etkin Müþteri Destek Stratejisi müþteri destek hizmeti , müþteri destek hizmetleri , müþteri destek yazýlýmý , destek müþteri , teknik müþteri desteði , Web müþteri desteði /> Dell Duyurdu Ýnternet-Etkin Müþteri Destek Stratejisi R. Krause - Haziran 28, 2013 Read Comments Dell   Duyurdu Ýnternet-Etkin Müþteri Destek Stratejisi R.A. Krause   - 3 Eylül 1999 Etkinlik   Özet 25 Aðustos günü ,   Dell Computer Corporation, Internet üzerinden, Devamı…
Proje bir Ýþ oluþturma
Birçok yazýlým hizmetleri þirketleri ek gelir kaynaklarý getiriyor iþ bir çizgi içine bireysel proje baþarýlarý açmak mümkün deðildir. Bu temelinde bu basit varsayým "Eðer inþa halinde, onlar gelecek."

mu teri ili kileri yonetimi muhendisli i olu turmak icin tavsiye  Hintli yazýlým hizmetleri þirketi, terim uygulamada PeopleSoft üzerinde uygulama bölümü aldý bir yanlýþ isim oldu : Þirket PeopleSoft için sadece bir müþteri vardý ve tüm PeopleSoft kimlik bilgilerini bu proje üzerinde çalýþýyorlardý yirmi beþ kiþilerde kazanýlmýþ edildi. Bu bir müþteri son derece referenceable ve kendi sektöründe bir dünya lideri olmasýna raðmen, Ram þirketi iki yýl içinde tek bir ek PeopleSoft müþteri elde etmek için yönetmek deðildi. o derin Devamı…
Informatica E-Ýþ için Heads
Informatica Corp (Nasdaq: INFA) bugün Etkisi Yazýlým edinimi, e-iþ deðer zinciri için analitik uygulamalarý konusunda lider bir saðlayýcý duyurdu. Informatica çýkarlarýnýn bir havuzu olarak kabul edilecektir bir hisse senedi iþlem kabaca 80 milyon Etkisi Yazýlým kazanýyor. Satýn alma e-iþ B2B için paketlenmiþ analitik uygulamalarý konusunda lider bir saðlayýcý olmak için Informatica en düþüncelerini gerçekleþtirmek iþaretler.

mu teri ili kileri yonetimi muhendisli i olu turmak icin tavsiye  deðer zincirleri, bir   ve müþteriler, tedarikçiler ile iliþkiler alýþ ve satýþ kalitesi,   pazar ve ticaret ortaklarý.    Pazar   Darbe   E-iþ Informatica göre, iþ-to-tüketici ( B2C ) segmenti   çok pazar dikkatini çekti. Birçok kurulan biraz göz ardý   büyük iþletmeler, ya da birden fazla tedarikçi satýþ tuðla ve harç þirketleri,   Bugün agresif e-iþ çözümleri devam ediyor ve daðýtým kanallarý   Onlarý, otomatik analiz ve tedarik gibi Devamı…
Made2Manage için TEC Hýzlý Kýlýf
Made2Manage küçük ve orta ölçekli ayrýk, mühendis-to-sipariþ ve yapmak-için sipariþ üreticileri için üretim yönetimi konusunda uzmanlaþmýþ. Made2Manage için bu Hýzlý Kýlýf onun Kurumsal Ýþ Sistemi dikkate kuruluþlar yönlediriyor özlü arka plan bilgileri saðlar.

mu teri ili kileri yonetimi muhendisli i olu turmak icin tavsiye  zamanda üretim tesisleri ile müþterilerine bir dizi destekler Ýngiltere, Avrupa ve Çin de. Made2Manage çözümleri öncelikle metal, kauçuk ve plastik, mobilya ve demirbaþlar, ölçüm ve kontrol, ve dayanýklý tüketim mallarý sanayi fabrikasyon sanayi ve ticaret makine, elektronik, yönlendirilirse. Þu anda, Made2Manage çok dayanýklý tüketim mallarý kesikli üretim, mühendis-to-sipariþ (ETO) ve yapmak-için-için (MTO) ortamlarda, 2.000 in üzerinde aktif müþteri uygulamalarý Devamı…
Þirket B2B Ýþbirliði On Ýyi yapar
Logility son 31 Ocak 2000 tarihinde sona eren üçüncü çeyrek mali sonuçlarýný açýkladý ve görünüþte diðer kurumsal uygulamalar satýcýlarý pummeled piyasalarýndaki kargaþaya kaçtý.

mu teri ili kileri yonetimi muhendisli i olu turmak icin tavsiye  ticaret çözümleri için talep   müþteri beklentisi ve ikmal üzerinde ticaret ortaklarý ile iþbirliði   Ýnternet üzerinden sipariþ. Voyager XPS bir HTML ince istemci uygulamasý olduðunu   , Ýþbirlikçi Planlama yapmak Tahmini için çerçeve saðlar ve   Yenileme (CPFR). XPS satýcý tarafsýz ve satýþ ve sipariþ tahminini kullanabilir   üçüncü taraf diðer tedarik zinciri tahmin modülleri gibi uygulamalarý ve   ERP sistemleri. Diðer   not olaylarý, entegratörü Devamı…
Kimyasallar Ýþlevsellik için SAP
SAP, üretim ve tedarik zinciri yönetimi yeteneklerini geniþleterek bu emisyon yönetimi, fiyatlandýrma yönetimi ve üretim panolarý gibi alanlarda kompozit paket uygulamalarý geniþletilmesi ve orta piyasa þirketleri odaklanarak kimya sanayi stratejisi teslim edilmiþtir.

mu teri ili kileri yonetimi muhendisli i olu turmak icin tavsiye  SD ) yetenekleri, iþleme, müþteri konsinye iþleme, internet satýþ (sadece R / 3 Baský için), ve davul taþýma. ürün güvenliði senaryo þirketleri malzeme güvenlik bilgileri saðlayarak ürün güvenliði için ulusal ve uluslararasý düzenlemelere uygun olur (MSDS).          olarak test tarafýndan belirlenen gerçek aktif madde içeriði, temel büyüklüklerin gerekli ayarlama ile aktif madde iþleme yeteneði ilgilenir. geniþ bir taþeron yeteneði sözde otoyol üreticileri ve Devamı…
Akýllý Analytics, Ýþ Zekasý Geleceði
Ýþ zekasý (BI) bu popülaritesi büyüdükçe geliþmektedir. BI içinde, tahmine dayalý analitik geleneksel analitik bir kayma var ve tahmine dayalý analitik ayrý yeni bir yazýlým sektörü olarak ortaya çýkmaktadýr.

mu teri ili kileri yonetimi muhendisli i olu turmak icin tavsiye  gelecekteki eðilimleri, desen, ve müþteri davranýþlarý hakkýnda, gelecek hakkýnda daha fazla ve özellikle de bilmeniz gerekir. Bu talebi karþýlamak için, birçok BI satýcýlarý müþteri davranýþlarý, satýn alma kalýplarý, ve gelen ve pazar býrakýyor ve neden gelecekteki eðilimleri tahmin etmek için tahmine dayalý analitik geliþtirdi. Geleneksel analitik araçlar iþletme veya iþ gerçek bir 360 görünümü iddia, ama onlar zaten ne oldu hakkýnda sadece tarihsel veri-verileri Devamı…
ERP Yazýlým ölümcül Boþluklar CPG Þirketler Niþ Yazýlým için fýrsat oluþturun
ERP yazýlýmý kritik iþ gereksinimlerini karþýlamak için baþarýsýz olabilir. Þirketlerin ERP iþ gereksinimlerini karþýlamak deðil bulmak, onlar ölümcül kusurlarý gidermek odaklý niþ yazýlým satýcýlarý araþtýrmak gerekir. Bu kaðýt CPG sektöründe potansiyel ölümcül kusur alanlarýndan biri tartýþýyor.

mu teri ili kileri yonetimi muhendisli i olu turmak icin tavsiye   Bu eksiklikler ölümcül olarak karakterize edilmiþtir   Bir þirket kendi ERP yazýlýmý bir ölümcül bir kusur ortaya çýkarýr Eðer kusurlarý . üç var   seçimler: onlarýn kaðýt tabanlý ve emek yoðun sistem tutmak, içi geliþtirme   yazýlým veya, ERP yazýlýmý üzerine cývata için niþ yazýlým arayýn. Bazý    tüketim mallarý ürün (CPG) üreticileri kendilerini arayan bulmak   kendi arka ofis iþleyiþini geliþtirmek için bakmak niþ yazýlým Devamı…
Ýnovasyon ve Ýnsan Kaynaklarý Deðiþim
Ýnceleme en Veronica Inoue Öðrenme la Asociación de Recursos Humanos de la Arjantin tarafýndan düzenlenen Ýnsan Yönetimi Konferansý'na katýlan Ýnsan Kaynaklarý Yönetimi Dernekleri Interamerican Federasyonu (Federación Interamericana de Asociaciones de Gestión Humana), iki temsilcileri röportaj.

mu teri ili kileri yonetimi muhendisli i olu turmak icin tavsiye  Insan kaynaklarý,HR,FIDAGH,insan yönetimi,yönetim bilimi,kolaylaþtýrýcý,iç danýþmanlar,personel yöneticileri,yönetim eðitim,eðitim programlarý,iþe alým sürecinde,çeþitliliði,kurumsal sosyal sorumluluk,KSS,eðitim geliþtirme Devamı…

Son aramalar:
A B C D E G H I J K L M N O P R S T U V W Y Z Others