Ana sayfa
 > search far

öne çıkan belgeler ile ilgili » mu teri ili kileri yonetimi muhendisli i olu turmak icin dan manl k


Müþteri Ýliþkileri Analiz Bürosu Reach uzatýr
THINKANALYTICS Kuzey Amerika'daki en büyük bilgi teknolojisi hizmetleri þirketlerinden biri ile bir ortaklýk anlaþmasý imzaladý. Neden CGI THINKANALYTICS 'yazýlýmý müþterilerine bir fark yaratmak için bekliyor?

mu teri ili kileri yonetimi muhendisli i olu turmak icin dan manl k  Müþteri Ýliþkileri Analiz Bürosu Reach uzatýr Müþteri Ýliþkileri Analiz Bürosu Reach uzatýr D. Geller - Temmuz 5, 2013 Read Comments Müþteri Ýliþkileri Analiz Bürosu Reach uzatýr D.         Geller          - Eylul         22, 2000 Etkinlik         Özet         THINKANALYTICS yapay zeka kullanarak bir uzman olarak hayatýna baþladý         iliþkisel veritabanlarý sýkýþtýrmak ve veri madenciliði için. için Onlar yetenekli oldu Devamı…
Finans ve Sigorta Sektörü İçin Müşteri İlişkileri Yönetimi
Customer relationship management (CRM) focuses on the retention of customers by collecting all data from every interaction, every customer makes with a company from all access points whether they a...
Start evaluating software now
Ülke:

 Security code
Already have a TEC account? Sign in here.
 
Don't have a TEC account? Register here.

Ilgili Belgeler » mu teri ili kileri yonetimi muhendisli i olu turmak icin dan manl k


Proje bir Ýþ oluþturma
Birçok yazýlým hizmetleri þirketleri ek gelir kaynaklarý getiriyor iþ bir çizgi içine bireysel proje baþarýlarý açmak mümkün deðildir. Bu temelinde bu basit varsayým "Eðer inþa halinde, onlar gelecek."

mu teri ili kileri yonetimi muhendisli i olu turmak icin dan manl k  Hintli yazýlým hizmetleri þirketi, terim uygulamada PeopleSoft üzerinde uygulama bölümü aldý bir yanlýþ isim oldu : Þirket PeopleSoft için sadece bir müþteri vardý ve tüm PeopleSoft kimlik bilgilerini bu proje üzerinde çalýþýyorlardý yirmi beþ kiþilerde kazanýlmýþ edildi. Bu bir müþteri son derece referenceable ve kendi sektöründe bir dünya lideri olmasýna raðmen, Ram þirketi iki yýl içinde tek bir ek PeopleSoft müþteri elde etmek için yönetmek deðildi. o derin Devamı…
Dell Duyurdu Ýnternet-Etkin Müþteri Destek Stratejisi
Dell Bilgisayar Internet tabanlý, otomatik müþteri destek saðlamak için planlarýný açýkladý.

mu teri ili kileri yonetimi muhendisli i olu turmak icin dan manl k  Dell Duyurdu Ýnternet-Etkin Müþteri Destek Stratejisi müþteri destek hizmeti , müþteri destek hizmetleri , müþteri destek yazýlýmý , destek müþteri , teknik müþteri desteði , Web müþteri desteði /> Dell Duyurdu Ýnternet-Etkin Müþteri Destek Stratejisi R. Krause - Haziran 28, 2013 Read Comments Dell   Duyurdu Ýnternet-Etkin Müþteri Destek Stratejisi R.A. Krause   - 3 Eylül 1999 Etkinlik   Özet 25 Aðustos günü ,   Dell Computer Corporation, Internet üzerinden, Devamı…
ROI Sistemleri Mutlu Müþteri sayesinde Oran AykýrýSTRASBOURG
Zevk ROI Systems müþterilerine saðlanmasý ile uyum halinde sadece ürün geliþtirme açýsýndan strateji 'görünüþte personel ve satýcýlar geniþleme ve þirket büyüme açýsýndan amorti edilmiþtir. Bu geleneksel olarak daha cýzýrtýlý ürün, daha yaygýn coðrafi kapsama alaný ve / veya keskin dikey odak lanse bile çok daha büyük bir rakip kasvetli sonuçlarý ve neredeyse hiç yeni hesap gönderdiðiniz bu gün hoþ bir haber olarak gelmelidir.

mu teri ili kileri yonetimi muhendisli i olu turmak icin dan manl k  ROI Sistemleri Mutlu Müþteri sayesinde Oran AykýrýSTRASBOURG ROI Sistemleri Mutlu Müþteri sayesinde Oran AykýrýSTRASBOURG P.J. Jakovljevic - Temmuz 5, 2013 Read Comments Olay Özeti Son zamanlarda ,    ROI Sistemleri , Inc (www.roisystems.com),   merkez ile geniþletilmiþ ERP yazýlým sistemleri özel bir saðlayýcý,   Minneapolis, MN, içinde 2002 yýlý için karlýlýk bildirdi. ROI gelir   önemli bir artýþ ise ve çalýþan sayýsý bildirildi,% 6 üzerinde büyüdü Devamı…
Danýþma Tarih 6 gün sonra, Abovenet Hit izle
Bir güvenlik danýþma yayýnlanmýþtýr alýr sonra, satýcýlar sorunu düzeltmek için hýzlý bir þekilde çalýþmak gerekir. Güvenlik mühendisleri tavsiyeleri okuma sadece onlar deðildir. Uyarýlarýnýn çýkýp, ve henüz yamalý henüz keder--gitmiþ aðlar yararlanmak için beklemek siber suçlular vardýr.

mu teri ili kileri yonetimi muhendisli i olu turmak icin dan manl k  duyurularý amacý müþterilerin kendi sistemlerini güvenli yardýmcý olmaktýr.         Ancak, bu uyarýlarýnýn kötüye aðý ve ekipman yararlanmak için         zayýf büyüyor. Önerileri sorunu eðilim devam ederse, þirketler         onlarý müþterilerine sadece sözleþme göndermeye baþlamak isteyebilirsiniz. Güvenlik gönderme         halka danýþma belgeleri, iki ucu keskin bir kýlýç. Meþru olsa Devamı…
Fiyat Yönetimi Yükseliþi
Yeni analitik yazýlým araçlarý yakýn zamanda yönetimi iþ bir üst düzey görünümü verirken, satýþ elemaný daha kesin "evet veya hayýr" oldukça hýzlý bir þekilde özel fiyatlandýrma teklif geldiðinde cevap vermelidir bilgi hazinesi birleþtirmek ve yoðunlaþmasýna ortaya çýkmýþtýr verimlilik ve kar / zarar sürücüleri.

mu teri ili kileri yonetimi muhendisli i olu turmak icin dan manl k  dizi vardýr, ve ne müþteri ve koþullar göz önüne alýndýðýnda, (ya da deðildir) kabul edilebilir bir fiyat karar vermek için kullanýlýr. Bu ürün (, veya perakende, mevsimsellik deðiþiklikleri fiyatlandýrma nerede böyle, sürekli kýsa ürün ömürleri ile, yüksek teknoloji sektöründe olduðu gibi) piyasaya koþtu zaman genellikle kullanýþlý oluyor. Müþterilerine çok fiyat duyarlý iseniz, o zaman bir optimizasyon stratejisi oldukça etkili olabilir ve geliþmiþ tahmin ve Devamı…
ÖTV Ýþ Zekasý içine Geniþletiyor
ÖTV, süreç sanayi önde gelen tedarikçisi, Ýþ Zekasý (BI) içerecek þekilde ayarlanmýþ kendi iProcess.SCT ürün geniþletmiþtir.

mu teri ili kileri yonetimi muhendisli i olu turmak icin dan manl k  Iþ zekasý,iþ analitiði,erp yazýlým satýcýlarý,üretim planlama yazýlýmý,bi yazýlým,erp ürünleri,tedarik zinciri þirketlerin,olap yazýlým,talep erp <,> Çevrimiçi erp,veri ambarý yazýlým,tedarik zinciri yazýlým,tedarik zinciri optimizasyonu yazýlým,üretim planlama yazýlýmlarýna,planlama yazýlým Devamı…
ERP Bayiler PSA içine venturing
29 Þubat'ta, PeopleSoft Inc hizmet firmalarý daha iyi mali ve insan kaynaklarý sistemleri yönetmek yardýmcý olmayý amaçlamaktadýr onun Profesyonel Hizmetler Otomasyon (PSA) ürün, yazýlým atkýlar aldý. 6 Mart'ta, Lawson Yazýlým bir "profesyonel hizmet endüstrisi için önde gelen toplam çözüm saðlayýcý" olduðunu bir kez daha.

mu teri ili kileri yonetimi muhendisli i olu turmak icin dan manl k  ile 165 profesyonel hizmetler müþterilerine hizmet vermektedir         tam önden arka ofis entegrasyonu ve otomatik, kapalý devre sunmaya         E-iþ süreçleri. Profesyonel hizmet bildirilmedi Lawson,         Kasým 1998 inisiyatif, sektöre özel iþlevleri teslim edilmiþtir         Eylül ayýndan bu yana profesyonel hizmetler için tam entegre bir çözüm paketi         1999.          Geliþtirme Lawson bir yýllýk kurþun ile, emin Devamı…
MCI Worldcom ve Dýþarýdan Mesajlaþma içine Kritik Yol Güç
MCI Worldcom ve aþaðýdaki hizmetleri sunmak için Kritik Yol planý: Web posta servisi, ayda, kullanýcý baþýna 2 $ 'dan baþlayan, $ 3.50/user/month baþlayan POP3 posta hizmeti, IMAP4 5.50/user/month $' dan baþlayan hizmet ve Microsoft Exchange iþbirliði hizmet disk alaný 20 MB ile / 12 $ kullanýcý / ay baþlayan.

mu teri ili kileri yonetimi muhendisli i olu turmak icin dan manl k   daha büyük 175 Milyon müþteri koltuk oluþur         yüklediðiniz her kime Lotus Notes Domino ve Microsoft Exchange, tarafýndan düzenlenen         50 den fazla Milyon koltuk her dayandýrýr. Biz 3 yýl içinde inanýyorum         zaman dilimi, dýþ kaynaklý kurumsal mesajlaþma pazarý% 25 yakalayacaktýr         Mevcut yükleme tabanýnýn, hangi boyutlarda ASP Mesajlaþma pazarda         47.5 Milyon Koltuklar (Olasýlýk% 70).         MCI Devamı…
Bir Uygulama Ürün deðiþtirme mi?
Bir uygulama ürün deðiþiklikler söz konusu olduðunda, kötü, iyi ve çirkin vardýr. Gözlerinizi açýk, dikkatli deðiþiklik süreci girin.

mu teri ili kileri yonetimi muhendisli i olu turmak icin dan manl k  Stratejik Teknoloji Saðlayýcýsý,stratejik BT satýn almalar,IS kaynaklarý,Bilgi sistemleri,proje ekipleri,olan deðerlendirme kriterleri,kurumsal seçerek teknolojileri,kurumsal teknoloji deðerlendirmeler < > teknoloji çözümleri deðerlendirmek,Stratejik Satýcý Deðerlendirme Kriterleri,Ürün Teknolojisi Devamı…
Vergi ve Vergi için deðil
Ýnternet ticaret Vergi Superbowl 2.000 sadece bir aný sonra Amerika Birleþik Devletleri uzun etrafýnda atmýþ olur bir futbol olacaktýr. Singapur'da, ancak, pozitif negatif vergi bkz

mu teri ili kileri yonetimi muhendisli i olu turmak icin dan manl k  üzerine bir tartýþmaya Hat gösterisi mi Atýþ   Elektronik Ticaret bir vergi empoze deðil. Gibi eski Temsilcisi olarak Muhafazakarlar   Jack Kemp E-ticaret temelde perakende maðazalarý zarar vermez savundu.   Örnek olarak Amazon.com iþaret eden, o kitap satýþ olduðu için önerdi   ülke çapýnda yukarý online kitap satýþ aksi olurdu böyle deðildi   perakende tüccar gitti. Rakibini köþe yazarý Robert Kuttner, dahil kim   nedeniyle devlet ve yerel vergi gelirleri yýlda Devamı…

Son aramalar:
A B C D E G H I J K L M N O P R S T U V W Y Z Others