Ana sayfa
 > search far

öne çıkan belgeler ile ilgili » mu teri ili kileri yonetimi mimarl k muhendislik icin tavsiye


Müþteri Ýliþkileri Analiz Bürosu Reach uzatýr
THINKANALYTICS Kuzey Amerika'daki en büyük bilgi teknolojisi hizmetleri þirketlerinden biri ile bir ortaklýk anlaþmasý imzaladý. Neden CGI THINKANALYTICS 'yazýlýmý müþterilerine bir fark yaratmak için bekliyor?

mu teri ili kileri yonetimi mimarl k muhendislik icin tavsiye  Müþteri Ýliþkileri Analiz Bürosu Reach uzatýr Müþteri Ýliþkileri Analiz Bürosu Reach uzatýr D. Geller - Temmuz 5, 2013 Read Comments Müþteri Ýliþkileri Analiz Bürosu Reach uzatýr D.         Geller          - Eylul         22, 2000 Etkinlik         Özet         THINKANALYTICS yapay zeka kullanarak bir uzman olarak hayatýna baþladý         iliþkisel veritabanlarý sýkýþtýrmak ve veri madenciliði için. için Onlar yetenekli oldu Devamı…
Sağlık Hizmetleri Sektörü İçin Döküman Yönetimi
Document management (DM) for health care and hospitals manages the storage, display, faxing, and scanning of paper and electronic documents.
Start evaluating software now
Ülke:

 Security code
Already have a TEC account? Sign in here.
 
Don't have a TEC account? Register here.

Ilgili Belgeler » mu teri ili kileri yonetimi mimarl k muhendislik icin tavsiye


Tedarik Zinciri optimize ve Müþteri Memnuniyeti artýrýlmasý: Robert ile Söyleþi Bilgi Teknolojisi R
Üreticiler sürekli müþteri memnuniyetini artýrmak için nasýl ele almalýdýr, sorun haline gelmeden zinciri sorunlarý tedarik belirlemek ve düþük üretim maliyetleri. Bu podcast, Lyndsay Wise ve Robert yararlarý iþ zekasý tartýþmak Abate bu konularý ele yardýmcý olmak için saðlar.

mu teri ili kileri yonetimi mimarl k muhendislik icin tavsiye  Tedarik Zinciri optimize ve Müþteri Memnuniyeti artýrýlmasý: Robert ile Söyleþi Bilgi Teknolojisi RCG bir Abate Tedarik Zinciri optimize ve Müþteri Memnuniyeti artýrýlmasý: Robert ile Söyleþi Bilgi Teknolojisi RCG bir Abate Lyndsay Wise - Temmuz 5, 2013 Read Comments , TEC araþtýrmalar duymak analisti Lyndsay Wise ve RCG Bilgi Teknoloji Robert üreticileri tedarik zincirlerini optimize etmek ve müþteri memnuniyetini artýrmak için iþ zekasý (BI) nasýl kullanabileceðinizi tartýþmak Devamı…
Dell Duyurdu Ýnternet-Etkin Müþteri Destek Stratejisi
Dell Bilgisayar Internet tabanlý, otomatik müþteri destek saðlamak için planlarýný açýkladý.

mu teri ili kileri yonetimi mimarl k muhendislik icin tavsiye  Dell Duyurdu Ýnternet-Etkin Müþteri Destek Stratejisi müþteri destek hizmeti , müþteri destek hizmetleri , müþteri destek yazýlýmý , destek müþteri , teknik müþteri desteði , Web müþteri desteði /> Dell Duyurdu Ýnternet-Etkin Müþteri Destek Stratejisi R. Krause - Haziran 28, 2013 Read Comments Dell   Duyurdu Ýnternet-Etkin Müþteri Destek Stratejisi R.A. Krause   - 3 Eylül 1999 Etkinlik   Özet 25 Aðustos günü ,   Dell Computer Corporation, Internet üzerinden, Devamı…
ASP: It Saðlýk Ýçin
Saðlýk Sistemleri ve Çözümleri verilir Ýnternet Saðlýk Yazýlým için 5 Yýllýk ASP Sözleþme.

mu teri ili kileri yonetimi mimarl k muhendislik icin tavsiye  kaliteli hizmet,         müþteri destek çaðrý merkezleri için eriþilebilirlik ve entegrasyon geliþtirmek.         Þirket aracýlýðýyla müþterileri ile gelir paylaþýmý fýrsatlarý kucaklar         B2B ve B2C iþlemleri ve iliþkileri. kurulan         1992 yýlýnda, Atlantik Faydalarý Þirket, saðlýk hizmetleri sunumu geliþtirdi          Platin olarak adlandýrýlýr hizmet kendini finanse hesaplarýna sistemi, Devamı…
Hýzlý yol Uygulamalarý - Onlar Ýyi ya da kötü?
Son birkaç yýl içinde piyasada sabit kapsam ve sabit fiyat uygulamalarý, çekici isimleri ile sanayi þablonlarý, sýnýrlý eðitim ve öðretim, uygulama araçlarý, çekici destek programlarý ve barýndýrma hizmetleri ile önceden paketlenmiþ dikey çözümler, amaçlayan tüm bir bolluk gördü bunlarý kullanmak için de altýnda 500 $ milyon ona, hýzlý, basit ve iþletmeler için daha ucuz hale getirmeyi. Kullanýcý için bu yaklaþým iyi mi kötü mü?

mu teri ili kileri yonetimi mimarl k muhendislik icin tavsiye  bu metodoloji         hatta büyük müþteriler için kötü bir fikir olmayabilir. Geleneksel ERP sistemleri         büyük þirketler içinde, bir kural olarak, aðýr, özelleþtirilmiþ edilmiþ         gerekli büyük insan (okuma danýþmanlar), zaman ve para kaynaklarý.         deðiþtirerek yazýlým yanlýsý et kontra Should ele alýndý         Bir Uygulama Ürün düzenle . Böylece, birçok satýcý giderek var         deðiþiklikler en Devamı…
Aðlarý New Era NEON ile kör izle
Teksas 268 Yargý Bölge Mahkemesinde bir hakim tarafýndan yeni bir iktidar, jüri bulundu, Aðlar, New Era karþý NEON Sistemleri tazminat 39 $ milyon ödül jüri kararý onadý 'Aðlar New Era kýsaltarak bir kötü alýþkanlýðý olmuþtur 'olarak, ne, Neon sanýrým. Temyiz onadý, bu iktidar Sybase idari keder ve gider (jüri ödül para söz deðil) bir çok yeni e-iþ bölümü neden olur.

mu teri ili kileri yonetimi mimarl k muhendislik icin tavsiye  Ayrýca, New Era         mevcut müþterilerden herhangi bir belge ya da el almak için 60 günü bulunuyor         NEON adýyla. Bu malzemeler, malzeme ile ikame edilebilir         adý NEON taþýmayan. Yargýç Elliott ayrýca New Era talimat         Aðlar mevcut üründen NEON adýnýn kullanýmýný ortadan kaldýrmak gerekir         önümüzdeki altý ay içinde kodu. Bizim         en baþýndan beri bu takým amaç karýþýklýk hafifletmek için Devamı…
Ürün Not: Büyük Þirketler için hazýr Jaspersoft-mi?
Büyük þirketler için BI alaný giren küçük bir meydan okuma deðildir. Jaspersoft daha tanýma kazanmak ve "büyük ölçekli" BI segmentine düzgün ama emin giriþ yapmak için kendi ödev yapýyor olabilir.

mu teri ili kileri yonetimi mimarl k muhendislik icin tavsiye   önemli bir þekilde deðiþiyor yeterince güvenilir yapma ve iþ yazýlým. arayan birçok þirket için en iyi seçenek yapmak için maliyet avantajý sunuyor Bir Bakýþta Jaspersoft Jaspersoft sým 2001 den beri FOSS alaný olmuþtur. Þimdi, Jaspersoft Professional Edition, bir COSS ürün ile, Jaspersoft BI alaný daha büyük pazar segmentleri kazanmak için ileri bir adým gider. Kasým 2008 de , Nick Halsey, pazarlama ve Jaspersoft Corp ile ürün yönetimi baþkan yardýmcýsý, sözü: Devamı…
BT Yönetimi Ýçin Bir CFO Kýlavuzu
Sonrasý Y2K dönemde, birçok þirket BT CFO rapor IT CIO veya kafa ile çalýþmasý denetlemek için CFO döndü. BT muhasebe gibi örgütsel görünebilir, ama bir CFO BT yönetiminde karþý karþýya gelecek sorunlarý karmaþýk ve yönetilmesi en özgün yanlarýndan odaklý bir örgütsel yaklaþým içerecektir.

mu teri ili kileri yonetimi mimarl k muhendislik icin tavsiye  paylaþmak       genellikle ayný iç müþterileri ile ayný proje önceliklendirme sorunlarý,.        Moving On Bu deðerlendirme bir CFO BT sorumluluk alma sonra alacaðýný yolculuk niteliði belirlemenize yardýmcý olur. Gelecek birçok soru vardýr. Bunlar aþaðýdakilerden herhangi birini içerebilir:     BT düzgün organize ve personel mý?     Fazla BT merkezileþme için bir ihtiyaç var mý?     Daha fazla BT dýþ kaynak olmalý?     Yazýlým bakým Devamı…
Siebel: Great Plains için büyük Planlarý
Siebel ve Great Plains son zamanlarda Great Plains 'VAR Siebel en E-Ticaret Uygulamalarý satmak için izin ortaklýk geniþletmek için planlarýný açýkladý. Bu anlaþma Great Plains ortaklarý üst-orta ölçekli kuruluþlar için kurumsal geniþ bir uygulama yelpazesi satmak için izin verir

mu teri ili kileri yonetimi mimarl k muhendislik icin tavsiye  , Siebel özgeçmiþ , müþteri yönetimi yazýlýmý , crm indir , microsoft crm yazýlýmý iyi CRM , Microsoft CRM Online , Siebel geliþtirici , CRM satýcýlarý , CRM karþýlaþtýrmalar , Siebel çaðrý merkezi , CRM çaðrý merkezi , CTI Siebel , Siebel projeleri , , Siebel performans ayarlama , Siebel eðitim , Microsoft CRM , CRM hizmeti , Siebel yazýlým , üst CRM , CRM web , CRM yazýlýmlarý , Siebel online eðitim , CRM sistemleri , dinamik crm /> Siebel: Great Plains için büyük Devamı…
Sagent Teknoloji Eski 'Pompa ve Dökümü' çekin mý?
Sagent Teknoloji 1934 Sermaye Piyasasý Kanunu ihlal için bir sýnýf hareket þikayeti ile vuruldu. Þikayet göre, þirket görevlileri onlara kendi stok $ 8 milyonun üzerine satmak için zaman vermek sagent en 1999 ve 2000 satýþ umutlarý yanlýþ. Memurlar 27,875 $ gibi yüksek fiyatlarla hisse senedi sattý, ama gerçek gelir tahminleri ortaya çýkarýlmýþtýr sonra, hisse senedi gibi düþük $ 7-7/32 olarak düþtü. Onlar gelirleri dolar onlarýn milyonlarca aldýktan sonra ilginç, Satýþ Baþkan Yardýmcýsý ve CFO hem istifa etti.

mu teri ili kileri yonetimi mimarl k muhendislik icin tavsiye          ve Doubt) potansiyel müþterileri ile kullanmak için. Ýnanmasý zor         bir þirket deðerlendiren iþ zekasý yazýlým istekli olacaðýný         Þu anda sagent bir risk almak. Sagent tek umudu olduðunu müþterilerimize         arkanýza yaslanýn ve sagent nasýl tepki görmek için beklemek istekli olacak         iddialarý ve nasýl bu bütün sýnýf davasýyla oynar. Eðer         tamamen daðýlmamasý olarak uygun þekilde Devamı…
IMI Mali 2.001 Dawn Of yýlýnda Kýrmýzý Görüyor
Bulunan-Matematik düþük gelir ve kazanç raðmen mali 2001 yýlýnýn ilk çeyreðinde performansýný hakkýnda hiçbir þikayetleri vardý.

mu teri ili kileri yonetimi mimarl k muhendislik icin tavsiye  erp , envanter yönetimi müþteri iliþkileri yönetimi /> IMI Mali 2.001 Dawn Of yýlýnda Kýrmýzý Görüyor Steve McVey - Temmuz 5, 2013 Read Comments IMI Mali 2.001 Dawn Of yýlýnda Kýrmýzý Görüyor          S.         McVey         - Eylul         21, 2000 Etkinlik         Özet         Bulunan-Matematik sýrasýnda performansý hakkýnda hiçbir þikayetleri vardý         düþük gelir ve kazanç raðmen mali 2001 yýlýnýn ilk çey Devamı…

Son aramalar:
A B C D E G H I J K L M N O P R S T U V W Y Z Others